Power Aero 14000 xsb Shimano jgamqi5780-Carretes spinning/bobina fija

Shimano 10 Stella C3000 -hg

Power Aero 14000 xsb Shimano jgamqi5780-Carretes spinning/bobina fija

WM Wheels 700 622x12 Wei Dp18Wh Nmsw 32 Fx Fx Suelto Bk 120mm Dti2.0bk